Privacybeleid

ZZP GROEIPROGRAMMA.NL

Ons website-adres is: https://zzpgroeiprogramma.nl.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL. In deze verklaring verschaft ZZPGROEIPROGRAMMA.NL informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL. ZZPGROEIPROGRAMMA.NL gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.   Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 JUNI 2020. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.   Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZZPGROEIPROGRAMMA.NL verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van en/of het bezoeken van onze website.   Door het afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan ZZPGROEIPROGRAMMA.NL om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.   Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan ZZPGROEIPROGRAMMA.NL verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.   Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

ZZPGROEIPROGRAMMA.NL, beheerd door Ik Onderneem ‘t, Gevestigd te Groningen en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.   ZZPGROEIPROGRAMMA.NL heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Account/profiel/lidmaatschap/anders

● Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)

● Authenticatienummers

● Personalia

○ Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)

○ Geslacht

○ Geboortedatum

○ Geboorteplaats

○ Pasfoto

● Locatiegegevens

○ Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

● Mobiel telefoonnummer

● E-mailadres

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens 

● Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)

○ Personalia

● De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)

● Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan

○ Inloggegevens account

● Op de hoogte houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie

○ Woonadres

○ E-mailadres

● Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de website en/of het Systeem

○ Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem

○ Websitegegevens   Websites en systeem Bezoekers

● IP-adres

● Surf- en klikgedrag

● Cookies (zie hieronder)

● Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s

● Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht) 

Verzameldoelen

Binnen de website en/of het systeem van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan ZZPGROEIPROGRAMMA.NL de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.   Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat ZZPGROEIPROGRAMMA.NL bovenstaande gegevens van u heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan ZZPGROEIPROGRAMMA.NL is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ZZPGROEIPROGRAMMA.NL te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met ZZPGROEIPROGRAMMA.NL aan te gaan.  

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van functionele cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. ZZPGROEIPROGRAMMA.NL maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen. ZZPGROEIPROGRAMMA.NL maakt geen gebruik van Google Analytics en ‘tracking cookies’.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

ZZPGROEIPROGRAMMA.NL bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.   Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van een traject of opdracht. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van het doel van de gegevens. Bijvoorbeeld:

● Informatievoorziening over onze diensten: tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden.

● Om onze dienstverlening (hulp bij ondernemen) te kunnen garanderen. Tot einde van het begeleidingstraject.  

ZZPGROEIPROGRAMMA.NL kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.  

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat ZZPGROEIPROGRAMMA.NL bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

● ZZPGROEIPROGRAMMA.NL: directie en receptiemedewerkers

○ Toegang tot alle bekende gegevens.

● Onderaannemers van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL.

○ Enkel de gegevens die nodig zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren

● IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem

○ Toegang tot alle bekende gegevens.

● Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van ZZPGROEIPROGRAMMA.NL, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ZZPGROEIPROGRAMMA.NL en heeft ZZPGROEIPROGRAMMA.NL de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.  

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

ZZPGROEIPROGRAMMA.NL gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden. 

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:   info@zzpgroeiprogramma.nl